Curriculum


Het curriculum van de opleiding communicatie is zo opgebouwd dat er per studiejaar een hoger niveau van professionalisering wordt bereikt. In het eerste studiejaar hebben de opdrachten en projecten een eenvoudig karakter en is de begeleiding intensief. In de daarop volgende jaren neemt de complexiteit van de opdrachten toe. De complexiteit van de opdrachten en projecten neemt toe doordat het in hogere jaren gaat om:
- ongestructureerde problemen
- waarbij verschillende vakdisciplines een rol spelen
- de tijdspanne groter wordt
- een groter beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van de student
- toenemende mate van beroepsrealiteit

Deze opbouw waarborgt dat studenten de beroepsvaardigheden ontwikkelen en domein-kwalificaties realiseren die noodzakelijk zijn om als communicatieprofessional in de beroepspraktijk te kunnen functioneren. Naast de samenhang over jaren heen zijn er ook leerlijnen. Een leerlijn is een aantal cursussen over de jaren heen die bijdragen tot de kennis ten aanzien van een bepaald vakgebied. De leerlijnen groeperen zich om de drie thema's uit het beroepenveld en vormen zo de kern van de opleiding.

Marketingcommunicatie: jaar 1 marketing, inleiding Communicatie en Communicatiemanagement ; jaar 2 strategische marketing en marketingcommunicatie (theorie en praktijk), jaar 3 mediaplanning, branding en internationale communicatie, jaar 4 aanbod van een minor.

Corporate Communicatie: jaar 1 inleiding Communicatie en Communicatiemanagement, jaar 2 corporate communicatie (theorie en praktijk), jaar 3 PR 2.0, overheidscommunicatie en internationale communicatie, jaar 4 aanbod van een minor.

Interne Communicatie: jaar 1 inleiding Communicatie en Communicatiemanagement, jaar 2 interne communicatie (theorie en praktijk); jaar 3 internal branding; jaar 4 aanbod van een minor.
Voor alle thema's is basiskennis uiteraard belangrijk. In jaar 1 zit dit in de cursussen inleiding Communicatie en communicatiemanagement. In jaar 2 is de cursus kwalitatief en kwantitatief onderzoek (inclusief SPSS) een belangrijke basis, deze cursus wordt in de eerste periode gegeven en komt in elk cursus in jaar 2 terug.

Ondersteunende vakken: jaar 1 Creativiteit, psychologie, grafische technieken, inleiding digitale media, journalistieke vaardigheden; jaar 1 en 2 Communicatietechnieken, Engels; jaar 3 Account en Advies (incl. ethiek); jaar 4 capita selecta.

In het praktijkgericht onderwijs is sprake van een integrale benadering. Zowel in jaar 1 bij het projectonderwijs, als jaar 2 bij evenementenorganisatie en jaar 3 bij Comm2Work is het de bedoeling dat kennis die is opgedaan in alle eerdere vakken wordt aangewend in de praktijk. Dat geldt uiteraard ook voor stage en afstuderen.

Studieloopbaancoaching, minor en keuzevakken doen nadrukkelijk een beroep op het vermogen van de student om een eigen kleur te geven aan zijn studie.


Samenhang binnen een jaar
Binnen een studiejaar vindt er integratie plaats doordat ieder jaar een eigen karakter heeft:

Studiejaar 1OriŽntatie op het beroep van communicatieprofessional
Studiejaar 2Theoretische en praktische basis om als communicatieprofessional
werkzaam te zijn, voorbereidend op stage
Studiejaar 3Praktijkgericht (stage, leerwerkbedrijf) en verder verdiepend binnen de drie thema's
Studiejaar 4Specialisatie (minor), voorbereidend op werk in de praktijk

Samenhang binnen een periode
Binnen een periode is iedere theoretische cursus gekoppeld aan een cursus die praktijkgestuurd is. Op deze manier is er een voor de student herkenbare integratie tussen cursuss. Tevens zorgt het overkoepelende thema van een periode voor samenhang in het programma binnen een periode. In het eerste studiejaar zijn de thema's:

Periode 1OriŽntatie op communicatie
Periode 2OriŽntatie op het communicatieberoep
Periode 3OriŽntatie op communicatiemanagement
Periode 4OriŽntatie op communicatiemiddelen

In het tweede studiejaar is het onderwijsprogramma opgebouwd rondom de drie beroepsvelden die in het beroepenveld worden onderscheiden: corporate communicatie, marketingcommunicatie en interne communicatie. Het studiejaar start met onderzoek omdat dit de basis moet zijn van ieder communicatiebeleid.

Periode 1Onderzoek
Periode 2Marketingcommunicatie
Periode 3Corporate communicatie
Periode 4Interne communicatie

Buiten de stage en het afstuderen worden de thema's afgeleid van de minors.

Binnen een periode wordt ook gestreefd naar een samenhang tussen het binnenschoolsprogramma en het buitenschoolsprogramma. Tijdens de stage en het afstuderen (leerjaar 3 en 4) komen studenten tweewekelijks naar school om te reflecteren over hun werkervaringen.

Bewaking samenhang in onderwijsprogramma
Een belangrijke taak in het bewaken van de samenhang in het totale onderwijsprogramma ligt bij de onderwijsmanager en de curriculumcommissie. Per jaar is een coŲrdinator aangesteld die de samenhang binnen het studieprogramma bewaakt. Tevens is er per cursus een coŲrdinator die waakt over een uniforme uitvoering van een cursus in een betreffende periode.

Monica Heikoop